Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, mailadress, adress eller telefonnummer, eventuell roll inom förbundet/rådet samt eventuellt även arbetsplats. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hålla en uppdaterad medlems- och intressentlista och används för att skicka information, kallelser till möten samt annan kommunikation från Kbavvf.

Vi har fått dina uppgifter från ett tidigare register från Kbavvf.  Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är intresseavvägning. Dina uppgifter kommer att uppdateras vart fjärde år i samband med riksdagsvalet. 

Registret kommer att uppdateras efter höstmötet 2019 och de som inte önskar vara medlem/intressent/kontaktperson behöver meddela detta så att uppgifterna kan raderas i den aktuella listen.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas, noggrann avvägning kommer att ske för varje sådan begäran. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kungsbacka Vattenvårdsförbund & vattenråd, Kbavvf. Kontaktuppgifter: kbavvf@gmail.com. Du har möjlighet att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.