Vad är Kbavvf?

Enligt stadgarna (2007) har Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund & Vattenråd som ändamål att samordna den verksamhet, som behövs

  • för att ta tillvara medlemmarnas gemensamma intresse att främja vattenvården i Kungsbackaåns/Lindomeåns avrinningsområde
  • för att utföra den kontrollskyldighet, som ligger på enskilda medlemmar enligt lag eller beslut av tillsynsmyndighet
  • att som vattenråd utgöra kontaktorgan för avrinningsområdet gentemot Vattenmyndigheten Västerhavet.

Vattenrådet/Vattenvårdsförbundet utgör en sammanslutning av de kommuner, som ingår i avrinningsområdet, dvs Kungsbacka, Mölndals, Härryda och Marks kommuner, samt de industriföretag, offentliga organisationer, föreningar och övriga, som har kontrollskyldighet eller genom sin verksamhet påverkar eller påverkas av vattenförhållandena. Varje år hålls två möten, ett årsmöte som sker i maj och ett höstmöte som sker i november. Däremellan hålls möten med verksamhetsutskottet.

Förbundets angelägenheter och förvaltning skall skötas av en styrelse. Styrelsen utgörs av en representant för vardera av förbundets avgiftspliktiga medlemmar. Varje styrelseledamot har en röst. Enskild medlem har yttranderätt men ej rösträtt. Styrelsens mandatperiod sammanfaller med kommunal mandatperiod. Mellan förbundsmötena sköts förbundets angelägenheter av ett verkställande utskott, bestående av förbundets ordförande, vice ordförande och ytterligare en ledamot samt förbundets sekreterare.

Vattenvårdsförbund

Förbundet har medlemmar som företag, organisationer, kommuner mfl. Dessa betalar medlemsavgift/serviceavgift som bland annat går till recipientkontrollen.

Vattenråd

Rådet är kontaktorgan för avrinningsområdet gentemot Vattenmyndigheten Västerhavet. Rådet har också medlemmar och är allmännyttigt. Alla som har intresse får bli medlemmar, tex finns LRF och Sportfiskarna med men också privatpersoner. Rådet söker ofta bidrag från Länsstyrelsen, så kallade LOVA-bidrag, för åtgärder som ska genomföras.

Verksamhetsutskott

Verksamhetsutskottet (VU) består av ordförande, vice ordförande, en ytterligare ledamot samt förbundets sekreterare.

 

Verksamhetsutskottets uppdrag är att:

  • planera och arrangera vattenrådets och förbundets verksamhet
  • samordna undersökningsverksamheten
  • förvalta förbundets tillgångar
  • årligen till förbundsstyrelsen avge verksamhetsberättelse rörande förbundets verksamhet under föregående verksamhetsår
  • tillse att årsrapport över genomförd vattendragskontroll sammanställs
  • förbereda och genomföra förbundsmöten
  • svara för kontakter med medlemmar och samverkande myndigheter